Skip to content
 • Fast Delivery

  Szybka

  dostawa

 • Real Orginals

  Prawdziwe

  oryginały

 • Experience

  35-letnie

  doświadczenie

Zwroty

Prawo i formularz do odstąpienia o umowy

Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi warunkami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera umowę prawną do celów, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani prowadzone na własny rachunek:

A. Zasady odstąpienia od umowy

Anulowanie

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podawania jakiejkolweik przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia wskazana przez Państwa, która nie jest przewoźnikiem, przejęła posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musicie Państwo poinformować nas:

HISTORIA GmbH


Berta-Ottenstein-Str. 19


D-79106 Freiburg

+49(0)761 79027900

Faks: 

+49 (0)761 79 02 79 50

 
Mail: 

info@historia.net

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możecie Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby Państwo wysłali nam informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosiecie Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślecie Państwo towary przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

Wykluczenie lub przedterminowe wypowiedzenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i które wykonano na podstawie indywidualnego wyboru lub wskazania konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o dostawę towarów, których cena zależy od wahań na rynku finansowego, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odwołania.

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów o dostawie gazet, czasopism lub magazynów, z wyjątkiem umów o prenumeratę.

Prawo odstąpienia wygasa przedwcześnie w umowach na dostawę nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli plomba została usunięta po dostarczeniu.

Informacje ogólne

1) Należy unikać uszkodzeń i zanieczyszczenia towarów. Jeśli to możliwe, proszę odesłać towar do nas w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby proszę użyć opakowania ochronnego. Jeśli nie macie Państwo już oryginalnego opakowania, proszę użyć odpowiedniego opakowania, które zapewni wystarczającą ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
2) Proszę nie zwracać towarów bez zapłacenia kosztów przesyłki.
3) Należy pamiętać, że wyżej wymienione punkty 1-2 nie są warunkiem skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy.

B. Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

HISTORIA GmbH


Berta-Ottenstein-Str. 19


D-79106 Freiburg

Faks: 

+49 (0)761 79 02 79 50


E-Mail: 

info@historia.net

 

Ja/My (2) niniejszym informuję/informujemy (2) o moim/naszym (2) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (2)/o świadczenie następującej usługi (2)

 

Data zamówienia (2)_______ / odbioru (2)__________
________________________________________________
Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
________________________________________________
Adres konsumenta(-ów)
________________________________________________
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
________________________________________________
Data

(2) Niepotrzebne skreślić.

* w tym VAT bez kosztów wysyłki  Koszty wysyłki

1Dotyczy dostawy do Polski ze wysyłką standardową. W przypadku dostawy ekspresowej czas dostawy wynosi 1-2 dni roboczych do Polski. Terminy dostaw do innych krajów oraz informacje na temat obliczania daty dostawy można znaleźć tutaj