×

Nie masz produktów w koszyku.

Zwroty

Prawo i formularz do odstąpienia o umowy

Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi warunkami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera umowę prawną do celów, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani prowadzone na własny rachunek:

A. Zasady odstąpienia od umowy

Anulowanie

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, przejęła posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas:

HISTORIA GmbH

Berta-Ottenstein-Str. 19

D-79106 Freiburg

Faks: 

+49 (0)761 79 02 79 50

 
Mail: 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz towary przed upływem terminu 14 dni. Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadasz tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

Wykluczenie lub przedterminowe wypowiedzenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i które wykonano na podstawie indywidualnego wyboru lub wskazania konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o dostawę towarów, których cena zależy od wahań na rynku finansowego, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odwołania.

Prawo odstąpienia wygasa przedwcześnie w umowach na dostawę nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli plomba została usunięta po dostarczeniu.

Informacje ogólne

1) Należy unikać uszkodzeń i zanieczyszczenia towarów. Jeśli to możliwe, odeślij towar do nas w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby użyj opakowania ochronnego. Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, użyj odpowiedniego opakowania, które zapewni wystarczającą ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
2) Proszę nie zwracać towarów bez zapłacenia kosztów przesyłki.
3) Należy pamiętać, że wyżej wymienione punkty 1-2 nie są warunkiem skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy.

B. Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

HISTORIA GmbH

Berta-Ottenstein-Str. 19

D-79106 Freiburg

Faks: 

+49 (0)761 79 02 79 50


E-Mail: 

Ja/My (2) niniejszym informuję/informujemy (2) o moim/naszym (2) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (2)/o świadczenie następującej usługi (2)

Data zamówienia (2)_______ / odbioru (2)__________
________________________________________________
Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
________________________________________________
Adres konsumenta(-ów)
________________________________________________
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
________________________________________________
Data

(2) Niepotrzebne skreślić.

Do góry